O nás

Family club card

Stačí ve vybraných provozovnách Cantina LaFresca vyplnit jednoduchý dotazník, který vám zabere maximálně jednu minutu. Během okamžiku u nás získáte klubovou kartu, kterou si můžete nabít podle vlastního uvážení.. Služba je provozována ve vybraných provozovnách v Karlovarském a Plzeňském kraji dle jednání s majiteli prostor.

Připravujeme online verzi objednávky dotazníku včetně možnosti nabití karty přes internet nebo mobilní telefon.

Pak už jenom získáváte...

Pozorně si přečtěte všeobecné podmínky Family Club Card a staňte se součástí naší rodiny

Family club card

Zobrazit všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky FAMILY CLUB CARD

Svým podpisem na Přihlášce dobrovolně uděluji poskytovateli tohoto věrnostního programu společnosti HM Gastro Group s.r.o, Blatenská 2169/13, Chodov, 148 00 Praha , IČ 29161592, v souladu s § 5 zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů svůj souhlas k tomu, aby uvedené osobní údaje během trvání mého členství v programu zpracovával, a to pouze pro účely účasti ve věrnostním programu v souladu se Všeobecnými podmínkami členství. Údaje jsou zpracovány výhradně pro výše uvedené účely a nebudou poskytnuty třetím osobám. Svým podpisem dále dobrovolně uděluji poskytovateli tohoto věrnostního programu souhlas se zasílám nabídek, akcí, novinek, benefitů formou e-mailů.

Všeobecné podmínky členství v LaFresca Family Clubu

I. Principy členství

Tyto Všeobecné podmínky členství ("Podmínky") upravují podmínky členství v LaFresca Family Clubu provozovaném společností HM Gastro Group s.r.o, Jindřichovice 140, 358 01 Jindřichovice, IČ:29161592. Členství v klubu je určeno zákazníkům Cantiny LaFresca a jejim rodinným příslušníkům. Vyplněním přihlášky pravdivými údaji vzniká členství v LaFresca Family Clubu, přičemž každý nový člen ihned po odevzdání přihlášky obdrží LaFresca Family Club Card.

II. Podmínky a vznik členství

Členem LaFresca Family Clubu se může stát fyzická osoba starší 18 let včetně, která řádně vyplní, podepíše a odevzdá přihlášku v Cantině LaFresca, na baru, v pracovní dny od 13 hod. do 16 hod. Na členství nevzniká právní nárok. Vícenásobné členství není možné. Odevzdáním řádně vyplněné přihlášky zákazník vyjadřuje svůj souhlas s těmito Podmínkami a dále souhlasí se zpracováním svých osobních údajů uvedených na přihlášce.

III. Pravidla a podmínky členství a používání karty

LaFresca Family Club Card ("Karta") po nabití kreditu, a to buď vložením hotovosti anebo stravenek slouží k platbám, k účasti na speciálních věrnostních akcích, k zaznamenání a uplatnění slev a sbírání bodů za platby. V případě nabití 1000,- Kč, získává člen bonus ve výši 50,- Kč, který je mu ihned připsán na Kartu. Maximální hodnota nabití činí 2000,- Kč, přičemž v tomto případě hodnota bonusu činí 100,- Kč, který je mu ihned připsán na Kartu. Karta je přenositelná. Karta zůstává vlastnictvím společnosti HM Gastro Group s.r.o. Odpovědnost společnosti HM Gastro Group s.r.o. za škody vzniklé v souvislosti s poškozením, zneužitím nebo ztrátou Karty je vyloučena.

IV. Benefity a jejich čerpání

Karta slouží také k zaznamenávání bodů nasbíraných za platby v Cantině LaFresca a zároveň k načtení slevy. Na jednu platbu lze uplatnit pouze jedna Karta. Pokud není při platbě dostatečný Kredit na Kartě, je možné doplatit platbu v hotovosti nebo bezhotovostní platbou bankovní kartou. Kredit na Kartě může být nabit pouze na baru, nikoliv na pokladnách v průběhu plateb. Aby bylo možné započítat body za platby a zároveň uplatnit slevu, musí zákazník při placení předložit na pokladně či na baru Kartu. Za každou zaplacenou korunu je připsán jeden bod. Při platbě Kartou na baru bude započítána automaticky 5 % sleva na teplé a studené nápoje, při platbě Kartou na pokladně za útratu za celé menu t.j. polévka a hlavní jídlo, bude automaticky nápoj zdarma. Každá změna benefitů, slev, sbírání bodů a jejich čerpání bude platná dnem oznámení na webových stránkách www.cantina-lacresca.cz. Body jsou zaznamenávány na osobním účtu člena a celkový počet bodů nasbíraných členem je zobrazen na každém podkladním bloku. Body jsou nepřevoditelné na jiného člena. Společnost HM Gastro Group s.r.o. si vyhrazuje právo určit maximální hodnotu platby, za kterou budou body připisovány. Společnost HM Gastro Group s.r.o. si vyhrazuje právo nezapočítat nebo odečíst z účtu člena body získané v rozporu s těmito Podmínkami.

Body za platby jsou sbírány vždy v průběhu každého kalendářeního měsíce, a to od prvního dne měsíce do posledního dne měsíce, přičemž poslední den každého kalendářního měsíce dojde k anulování bodů na každé Kartě, body nejsou převáděny do dalšího měsíce. Nasbírané body jsou na každé Kartě na konci každého měsíce sčítány. Člen s nejvyšším počtem bodů na Kartě za každý měsíc obdrží výhru, která bude vždy předem zveřejněna na stránkách www.cantina-lafresca.cz. Výherce bude zveřejněn jménem a příjmením. Člen souhlasí s tímto zveřjněním.

V. Reklamace a námitky

Veškeré případné reklamace týkající se plateb, finančních operací, slev a připsání bodů na Kartu musí být uplatněny při platbě, ke které se finanční operace, sleva, připisování bodů vztahuje. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

VI. Ukončení a zánik členství ve Věrnostním programu

Člen může svoje členství kdykoliv zrušit, a to na základě písemné žádosti, kterou předá na baru Cantiny LaFresca. Členství zaniká uplynutím jednoho měsíce od okamžiku převzetí žádosti o ukončení čleství. Okamžikem zrušení či ukončení členství z jakéhokoliv důvodu se ruší všechny dosud nasbírané body. Společnost HM Gastro Group s.r.o. si vyhrazuje právo zrušit členství v LaFresca Family Clubu, pokud nebyla Karta použita déle než 24 měsíců. Při zániku členství musí být Kredit na Kartě vyčerpán platbami v Cantině LaFresca, a to do 6 měsíců od zrušení členství anebo okamžitým vrácením finanční hotovosti na baru s odečtením 15% smluvní pokuty za předčasné ukončení členství. Členství zaniká také v případě odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Ve všech výše uvedených případech právo na opětovné přihlášení do Věrnostního programu zůstává zákazníkovi zachováno.V případě ztráty poškození či zničení Karty musí být tato skutečnost bezodkladně nahlášena na baru Cantiny LaFresca, společnost HM Gastro Group s.r.o. neodpovídá za ztráty Kreditu na Kartě. Po nahlášení ztráty, poškození, zničení Karty bude vydána nová Karta, přičemž poplatek za vydání nové Karty činí 300,- Kč. Veškerý Kredit na účtu náležejícímu ke ztracené, poškozené, zničené Kartě a body budou převedeny na Kartu novou.

VII. Změny Podmínek a ukončení Věrnostního programu

Společnost HM Gastro Group s.r.o. si vyhrazuje LaFresca Family Club kdykoliv bez náhrady ukončit. Společnost HM Gastro Group s.r.o je oprávněna kdykoli změnit tyto Podmínky. Pokud není uvedeno jinak, jsou změny účinné okamžikem jejich zveřejnění na www.cantina-lafresca.cz. Poté, co nové Podmínky nabydou účinnosti, má se za to, že člen se změnou Podmínek souhlasí okamžikem nabitím kreditu na Kartě. Pravidelně bude na stránkách www.cantina-lafresca.cz zveřejněny a aktualizovány podmínky a výhry pravidelných měsíčních soutěží. Navíc pro členy věrnostního programu bude připraveno mnoho dalších výhod, které budou vždy oznamovány na stránkách www.cantina-lafresca.cz a formou e-mailových zpráv.

VIII. Závěrečná ustanovení

Tyto Podmínky jsou platné a účinné od 1.1.2014

Díky zpětné vazbě se posouváme kupředu. Dejte nám vědět jak Vám chutnalo a nebo co Vám vadilo.